Deelnemersreglement Museum Waterland Kunstuitleen

Artikel 1 – Deelnemen

1.1 De deelname kan op elke gewenste datum beginnen. De deelname loopt tenminste twaalf maanden en wordt stilzwijgend verlengd met steeds drie maanden. Bij aanmelding op of na de 15e van de maand geldt als datum van toetreding de eerste van de volgende maand.

1.2 Na legitimatie en betaling van de bijdrage voor de eerste drie maanden kan meteen werk worden uitgezocht en meegenomen.

Artikel 2 – Lenen

2.1 De bruikleenperiode is vastgesteld op zes maanden, met een verlengmogelijkheid van nog eens zes maanden, dus in totaal ten hoogste twaalf maanden.

2.2  De deelnemer heeft het recht het bij hem/haar in bruikleen zijnde werk op elk tijdstip binnen de periode terug te brengen, terwijl de kunstuitleen zich het recht voorbehoudt in bijzondere gevallen de bruikleenperiode voor het einde van de termijn te beëindigen.

2.3.1 De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan geleende objecten.

2.3.2 Alle werken zijn door de kunstuitleen verzekerd, behalve voor glasschade. Glasschade dient contant te worden voldaan.

2.4 De deelnemer dient zelf het transport te verzorgen. De werken dienen bij voorkeur ingepakt te worden vervoerd, bijvoorbeeld in een deken of plaid. Het vervoer dient te geschieden op de kortste weg tussen kunstuitleen en adres van de deelnemer.

2.5 De deelnemer mag het object alleen bewaren op adres van inschrijving, tenzij anders is overeengekomen met het bestuur van de kunstuitleen.

2.6 De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en dienen te worden gevrijwaard van direct zonlicht.

2.7 De deelnemer is verplicht in geval van beschadiging, vermissing of verloren gaan van geleende werken, de kunstuitleen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 3 – Sparen/kopen

3.1 Voor iedere deelnemer wordt 25% van de bijdrage als kooptegoed gereserveerd. Dit bedrag kan worden besteed aan de aankoop van werken uit de collectie van de kunstuitleen of uit de tentoonstellingen van Museum Waterland.

3.2 De meeste werken waarover de kunstuitleen kan beschikken kunnen in beginsel worden gekocht. Daar de kunstuitleen slechts een bemiddelende rol speelt, kan zij niet garanderen dat de kunstenaar steeds in verkoop instemt. Voor een aantal werken is toestemming nodig van het College van B & W.

3.3 Na beëindiging van het kooptegoed binnen 12 maanden te worden besteed. Daarna komt het kooptegoed ten goede aan het aankoopfonds van de kunstuitleen.

3.4 De prijzen van de werken zijn inclusief lijst. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, zover de kunstuitleen haar prijzen kan herzien. De prijzen in de administratie van de kunstuitleen zijn bepalend. De deelnemer die het werk in bruikleen heeft geniet voorkeursrecht bij aankoop. De betaling kan, indien het kooptegoed niet toereikend is, in overleg worden geregeld.

Artikel 4 – Beëindiging van het abonnement

4.1 Het abonnement wordt beëindigd door schriftelijke opzegging. Hierbij dient een opzegtermijn van drie maandenin acht te worden genomen. Opzeggingen per mail zonder handtekening worden niet in behandeling genomen.

4.2 Beëindiging van het abonnement kan alleen plaatsvinden indien het geleende werk is geretourneerd en er geen betalingsachterstand is.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De bijdragen voor deelname worden door de kunstuitleen vastgesteld en gewijzigd en dienen door de deelnemer bij vooruitbetaling te worden voldaan. Hiertoe ondertekent de kunstlener een machtiging tot incasso van het verschuldigde bedrag door Museum Waterland Kunstuitleen.

5.2 Indien de maximum bruikleenperiode met meer dan zes maanden is overschreden, heeft de kunstuitleen het recht de werken als verkocht te beschouwen en de prijs in rekening te brengen, eventueel met vermindering van het kooptegoed.

5.3 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de kunstuitleen 1% rente per maand in rekening brengen.

5.4 Als de deelnemer niet aan zijn financiële verplichtingen voortvloeiende uit dit reglement voldoet, is de deelnemer aan de kunstuitleen tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd in geval de kunstuitleen zich voor de incasso van haar vorderingen van de hulp van derden bedient, alsmede alle gerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 46,= euro per vordering.

Artikel 6 – Algemeen

6.1 Het is verboden werken te reproduceren, behoudens met toestemming van de kunstuitleen.

6.2 De deelnemer is verplicht bij verhuizing de kunstuitleen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.3 Door aanmelding d.w.z. ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart de deelnemer zich akkoord met de bepalingen van dit reglement.

6.4 Alleen met schriftelijke toestemming van het bestuur kan van dit reglement worden afgeweken.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.